Magazine

M.1

Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot het Magazine VLAM, die wordt uitgegeven door Uitgeverij VLAM, Brabantsestraat 17, 3812 PJ te Amersfoort, Kamer van Koophandel nummer: 78225817

M.2

Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

M.3

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen wanneer en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

M.4

De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

M.5

VLAM Magazine blijft te allen tijde bevoegd de uitgave van het tijdschrift op enig moment te staken. Door de abonnee reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door VLAM Magazine in dat geval niet gerestitueerd.

M.6

VLAM Magazine is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

M.7

De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnements-prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

Abonneren

A.1

Een abonnement kan ieder moment van het jaar van start gaan. Na ontvangst van de betaling ontvangt u automatisch het exemplaar wat na de betaling gedrukt wordt. Abonneren en betalen kan digitaal via de website vlammagazine.nl of via email en bankbetaling door een email te sturen naar magazinevlam@gmail.com waarna u een factuur ontvangt.

A.2

Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee de afgelopen 12 maanden geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

Termijn Abonnement

T.1

Tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding wordt een abonnement aangegaan voor één jaar (= 52 weken) (“Abonnementstermijn”).

T.2

Een abonnementstermijn wordt –behoudens opzegging– stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd.

Opzeggen

O.1

Opzeggen kan ieder moment van het jaar door een email te sturen naar magazinevlam@gmail.com waarin u aangeeft het magazine VLAM niet meer te willen ontvangen.

O.2

Opzeggen van het abonnement dient minimaal één (1) maand voor het verstrijken van de Abonnementstermijn te geschieden.

O.3

De opzegging van het abonnement is pas van kracht als u een bevestigingsmail hebt ontvangen. Hierbij zal de datum van uw opzeggingsmail aangehouden worden als datum van opzegging. Tenzij u een andere datum aangeeft wat moet dienen als datum van opzegging.

Betaling

B.1

Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden. De eerste betaling kan gerealiseerd worden per iDeal bij het digitaal aanmelden via de website. Bij een aanmelding via de email kan een factuur gevolgd door een bankoverschrijving dienen als betaling. Alle volgende betalingen geschieden per factuur waarna per bankoverschrijving of iDeal de betaling gerealiseerd kan worden

B.2

De abonnementsprijzen vindt u in het colofon van het tijdschrift.

B.3

Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is VLAM Magazine gerechtigd de verzending van de tijdschriften eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen en deze vordering over te dragen aan een incasso bureau.

B.4

Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

B.5

Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

Postbezorging

P.1

De bezorging van VLAM Magazine vindt plaats via PostNL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd is aangekomen, kan de abonnee daarover contact opnemen met VLAM Magazine.

P.2

Om de bezorging ongestoord voort te kunnen zetten, dienen adreswijzigingen tijdig aan VLAM Magazine te zijn doorgegeven. Tenminste 4 weken voor aanvang versturen nieuwe editie.

P.3

VLAM Magazine streeft er naar de bestelling binnen 3 dagen te realiseren. Het daadwerkelijke termijn is mede afhankelijk van de distributie door Post.NL en kan afwijken. Indien vertragingen tijdig door VLAM Magazine gezien worden zal de afnemer hiervan via een email op de hoogte gesteld worden.

Persoonsgegevens

PG.1

VLAM Magazine is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om – uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen VLAM Magazine en de abonnee – om een administratie bij te houden van alle abonnees -om relevante aanbiedingen te doen van VLAM Magazine.

PG.2

VLAM Magazine respecteert de privacy van haar abonnees. Deze gegevens zullen dan ook voor geen ander doel gebruikt worden dan voor het abonnee contact tussen abonnee en VLAM Magazine. Zij worden tevens niet aan derder verstrekt.

Klachten

K.1

De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan VLAM Magazine. VLAM Magazine zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

K.2

Klachten kunnen ingediend worden via het contactformulier op de site van VLAM Magazine, met in het onderwerp: klacht.

Aansprakelijkheid

AS.1

VLAM Magazine is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van een door VLAM Magazine geleverd artikel, tenzij VLAM Magazine aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

AS.2

VLAM Magazine is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van VLAM Magazine gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van de medewerkers van VLAM Magazine, oproer, sabotage, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van VLAM Magazine, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productie-verbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van VLAM Magazine. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van VLAM Magazine.

AS.3

Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat VLAM Magazine aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen VLAM Magazine en abonnee.

Slotbepalingen

SB.1

Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.